Ніколенко Тамара Іванівна

к.е.н., доцент

 У 2005 р. закінчила економіко-правовий факультет Маріупольського державного гуманітарного університету (нині Маріупольський державний університет) за спеціальністю «Міжнародна економіка».  З 2005 р. і по теперішній час працює на кафедрі економіки та міжнародних економічних відносин. 

Автор та співавтор 50 розробок наукового та навчально-методичного характеру, в т.ч. монографії, бере активну участь у виконанні держбюджетних науково-дослідних робіт.

Сфера наукових інтересів: інноваційно-інвестиційний розвиток країн світового господарства 

Дисципліни: «Державне регулювання економіки», «Світова економіка сфери послуг», «Облік зовнішньоекономічної діяльності», «Основи наукових досліджень».

Основні публікації:

 • Кемічаджи Т.І. Активізація інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні / Т.І. Кемічаджи // Вісник Донецького університету. Серія В: Економіка і право. Том 2. – Донецьк: ДонНУ. – 2006. – №2. – С.148-154
 • Проблеми інтеграції України у світовий економічний простір: [Колективна монографія] / К.В. Балабанов, Ю.І. Чентуков, О.В. Булатова, Т.В. Марена та інші; За наук. ред. К.В. Балабанова. – Донецьк: „Вебер” (Донецька філія), 2007. – 234 с. – Бібліогр.: с. 177-200
 • Кемічаджи Т.І. Оцінка стану інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні / Т.І. Кемічаджи // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: Сб. науч. трудов. – Донецк: ДонНУ, 2007. – С. 768-773
 • Ніколенко Т.І. Напрями оптимізації державної інноваційно-інвестиційної політики України / Т.І. Ніколенко // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ: Сборник научных трудов. – Одесса – Донецк: ДонНУ, 2008. – С. 777-780
 • Ніколенко Т.І. Международное сотрудничество в инновационной сфере / Т.І. Ніколенко // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: Сб. науч. трудов. – Донецк: ДонНУ, 2009. – С. 883-888
 • Інвестиційно-інноваційний розвиток промисловості України в умовах міжнародної інтеграції / Т.І. Ніколенко // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: Сб. научных трудов. – Донецк: ДонНУ, 2010. – С.296-298
 • Ніколенко Т.І. Розвиток міжнародних інноваційних процесів на сучасному етапі економічного розвитку / Т.І. Ніколенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3. – Т.2. – С. 128-131
 • Ніколенко Т.І. Оцінка розподілу країн світу за рівнем індексу інноваційного потенціалу / Т.І. Ніколенко // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ. Сборник научных трудов. – Стамбул-Донецк: ДонНУ, РФ НИСИ в г. Донецке, 2010. – С.519-522
 • Ніколенко Т.І. Формування інвестиційно-інноваційної стратегії розвитку економіки України / Т.І. Ніколенко // Соціально-економічні реформи в контексті інтеграційного вибору України: матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 жовт. 2011р.: в 2т. – Київ-Дніпропетровськ, 2011. – С. 23-26
 • Ніколенко Т.І. Підходи щодо формування стратегії інноваційної діяльності України в умовах міжнародного науково-технічного співробітництва / Т.І. Ніколенко // Економічний вісник університету (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»): Збірник наукових праць учених та аспірантів. – 2012. – Випуск 18/3. – С.438-441
 • Особенности инновационного развития мировой экономики // Современный этап евразийской интеграции:бизнес-коммуникации, экономические решения, геополитический фактор: сб. научр.– Санкт-Петербург: МПА ЕврАзЭС, 2013. – С. 129-138
 • Влияние региональных инвестиционно-инновационных процессов на повышение конкурентоспособности Украины // Проблемы и перспективы интеграции в Европейском образовательном пространстве. Сборник научных трудов. – Молдова, 2014. – С. 279-286
 • Формування інноваційних пріоритетів розвитку регіонів // Вісник МДУ. Серія: Економіка. – 2014. – Вип. 8 – С. 152-159
 • Місце та роль США у світовому інноваційному розвитку // Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. Ч. 2: зб. матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, 2015.– С. 339-346

Контакти: t.nikolenko@mdu.in.ua