Спеціальність «Міжнародна економіка» відкрито в Маріупольському державному університеті у 1996 році. Підготовка фахівців на спеціальності здійснюється за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст та магістр.
      Випускники спеціальності «Міжнародна економіка» мають можливість працювати:
  • у відділах зовнішньоекономічних зв’язків міністерств і відомств;
  • у державних установах, регулюючих і контролюючих здійснення зовнішньоекономічної діяльності в Україні (у органах митної служби, податкових інспекціях, аудиторських компаніях і т. д.);
  • у територіальних управліннях підприємств всіх форм власності;
  • у міжнародних туристичних фірмах;
  • у торговельно-промислових палатах;
  • у науково-дослідних і проектно-конструкторських організаціях;
  • у зовнішньоторговельних об’єднаннях;
  • у торгових представництвах в т.ч. і зарубіжних;
  • у страхових компаніях;
  • у комерційних банках і ін.
     Навчання на спеціальності «Міжнародна економіка» здійснюється за трьома формами:
денна — основна форма одержання вищої освіти, здійснюється з відривом від виробництва;
заочна — передбачає навчання без відриву від виробництва, але в сесійному порядку кілька разів протягом навчального року;
екстернатна – особлива форма навчання, що передбачає самостійне вивчення навчальних дисциплін, складання у вищому навчальному закладі заліків, екзаменів та проходження інших форм підсумкового контролю, передбачених навчальним планом.

    Навчання на спеціальності «Міжнародна економіка» включає:

- загальноекономічну підготовку за дисциплінами: політична економія, мікроекономіка, макроекономіка, історія економіки і економічної думки, економіка підприємства, фінанси, бухгалтерський облік, статистика, математика для економістів, економіко-математичне моделювання, економічна інформатика, регіональна економіка, менеджмент, маркетинг, національна економіка, інвестування, гроші і кредит, фінансово-кредитні системи зарубіжних країн, економіка праці і соціально-трудові відносини;

- фахову підготовку з наступних дисциплін: митна справа, міжнародна економіка, міжнародна економічна діяльність України, міжнародні фінанси, регіональні економічні зв’язки і вільні економічні зони, міжнародні організації, облік в зарубіжних країнах, міжнародний маркетинг, світові ринки ресурсів, міжнародна торгівля, міжнародна інвестиційна діяльність, міжнародний банківський бізнес, міжнародний економічний аналіз, економіка зарубіжних країн, транснаціональні корпорації, зовнішньоекономічна діяльність, європейська інтеграція.

     Студенти спеціальності «Міжнародна економіка» проходять поглиблену мовну підготовку, у тому числі на факультативних курсах, вивчаючи за вибором англійську, французьку, німецьку, італійську, новогрецьку, китайську мови та іврит.

     Навчання на спеціальності проводиться за новітніми методиками в аудиторіях з найсучаснішим устаткуванням. При кафедрі «Міжнародна економіка» діє навчальна лабораторія, обладнана сучасною обчислювальною й оргтехнікою. Студенти мають можливість працювати в локальних комп’ютерних мережах і у всесвітній мережі Internet.